Ala – Lavase änge

Ala Lavase änge 2014
5

Fastighet

Ala Lauritse 1:35

5

Areal

0,7 hektar

5

Markägare

Gillis och Majken Ekman, Österlings, Stånga, samt Ulf och Kerstin Pettersson, Gullarve, Väte

5

Brukare

Ala hembygdsförening

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Lavase änge har nyttjats som fodermark under långa tider. Skattläggningskartan från år 1702 över Ala socken visar att det var ängsmark här även då. Stensträngar, hägnader från tiden för Kristi födelse, finns också här i änget.

Idag sköts änget på traditionellt sätt med fagning, slåtter och efterbete med hästar. Lavase änge var också premieringsplats för russ fram till 1970-talet. Innanför grinden i norra änden står en stor ek. Längre in växer även ask, björk, apel och hassel. Askarna har klappats och även på björk kan man se spår av gammal klappning. Längst bort i södra delen står några tallbonsar. Ute i slätterna växer mattor av höskallra, och gott om blodtopp, svinrot och brudbröd. Man kan också finna andra ängsväxter som brudsporre, vildlin och liten blåklocka. Marken kringgärdas av en vacker trodertun.

Margit och Bertil Andersson, Lauritse, skötte änget under lång tid, fram till 1995 då Margits döttrar med familjer tog hand om hävden: Majken och Gillis Ekman, och Kerstin och Ulf Pettersson. Sedan år 2014 sköts änget av Ala hembygdsförening.