Alva – Kruse änge

Kruse änge i Alva 2014
5

Fastighet

Alva Stora Kruse 1:33

5

Areal

2,0 hektar

5

Markägare

Eva och Per Alvinge, Kruse, Alva

5

Brukare

Eva och Per Alvinge, Kruse, Alva

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

I änget finns stensträngar, som vittnar om att marken varit i bruk åtminstone sedan järnåldern. Vad man nyttjat marken till kan dock ha växlat under historiens gång. På 1940-talet var här en gles betad skog, därefter växte det igen alltmer. De närmaste delarna av det nuvarande änget röjdes fram ur ett skogstillstånd 1981. Därefter har det utvidgats bit för bit.

Änget är idag uppdelat i två delar. Bortanför lövvasten ligger den del av änget som tidigare varit åkermark, men som idag övergått till att vara öppen äng. Här finns också en bigård. I den andra delen, innanför lövvasten, står ask, ek och lundalm, men också hassel, hagtorn, brakved, en och slån. Många askar är klappade, och till och med några ekar har klappats och börjar nu breda ut sina kronor. I Kruse änge växer bland annat brudbröd, gullviva, svinrot och slåtterfibbla. Från delen med bigården leder en liten stig in i den andra delen. Vid stigens slut står en vacker liten slåtterbod i bulteknik. Slåtterboden sattes upp i änget i maj år 2000. I anslutning till en av stensträngarna finns rester av en gammal brunn.

Idag sköts marken på traditionellt sätt med fagning och slåtter. Änget efterbetas ej.