Anga – Bendes strandänge (norra delen)

Kruse änge i Alva 2014
5

Fastighet

Anga Bendes 1:18

5

Areal

2,3 hektar

5

Markägare

Ambjörn Stjernholm och Kate Karlsson, Bendes, Anga

5

Brukare

Ambjörn Stjernholm och Kate Karlsson, Bendes, Anga

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Skattläggningskartan över socknen år 1700 visar att strandmarkerna i Anga till stor del brukades som äng på den tiden. Idag finns här gräsmarker, öppna vid havet, längre in med de gamla ängsmarkernas lövträd, alltmer övergående i barrskog. Just här har man fortsatt att slå marken på traditionellt sätt ända in i våra dagar. Denna mark, tillsammans med den större delen söderut, är i stort sett det enda strandänge som ännu sköts med slåtter på Gotland. Det är väldigt värdefullt att det fortsätter finnas kvar i hävd.

Bendes strandänge är helt öppet, så när som på några enbuskar i kanter. Det är troligt att änget varit helt trädlöst på detta vis sedan mycket länge. Tidigare slogs marken av Erik Stjernholm. På den tiden var det många som var med vid slåttern, och man fick komma ned till havet  med mat till allihop. Inez och hennes familj har slagit änget sedan 1991.