Ardre – prästänget

Ardre prästänge 2014
5

Fastighet

Ardre Mullvalds 1:1

5

Areal

1,5 hektar

5

Markägare

kyrkan

5

Brukare

Ardre hembygdsförening

Välkommen till slåtter i prästänget!

Måndag 20 juli

Vi börjar kl. 13

Medtag kaffekorg

Änget kallas också Mullvalds. Det beror på att marken hörde till gården Mullvalds, som var komministerboställe mellan 1694 och 1922. Därefter arrenderades gården ut.

En kämpgrav i änget vittnar om att här har bott folk sedan järnålder. De gamla grova klappade askarna berättar också de om en lång historia av fodertäkt.

Här växer förutom ask också gott om ek och hassel, tillsammans med en del björk och apel. Markväxtligheten är mycket rik, med gott om ängsväxter som svinrot, ängsvädd, slåtterfibbla och ett antal orkidéer. Bland annat finns här den lilla grönkullan, en ört som trivs på kalkrika hedar i fjällen, men även på några få platser på Gotland.

Änget sköttes tidigare av Edit och Gustav Nilsson, Alsarve, men sedan början av 1970-talet är det hembygdsföreningen som har hand om hävden. Klappning gjordes ungefär vid den tiden, och även 1996. Inga eldplatser finns inne i änget, även vid fagning fraktas allt bort. Skörden ges som färskt grönfoder till kvigor. Änget efterbetades förr med kor, idag med ungnöt.