Bäl – Nystugu änge

 

Nystugu änge i Bäl 2014
5

Fastighet

Bäl Gute 1:66

5

Areal

0,6 hektar

5

Markägare

Anna-Lena och Pär Andersson, Gute, Bäl

5

Brukare

Anna-Lena och Pär Andersson, Gute, Bäl

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Marken är en liten del av det 25 tunnland stora ängsområde som kallas Nystugu ängar.

Nystugu ängar tillhörde förr Gane gård, men friköptes då gården såldes år 1888. De kom senare att hamna i Karl Johanssons ägo. Han for till Amerika i tre omgångar för att söka sin lycka där, men kom tillbaka fattigare varje gång. För att finansiera detta sålde han av stora delar av gården var gång han åkte, så när han kom hem lagom till han skulle fylla 50 år var han sjuk och utfattig. Han avled 1918, straxt efter sin femtioårsdag.

År 1899 började järnvägen byggas, delvis genom Nystugu ängar. Arbetet gjordes av två lag, ett från Slite och ett från Roma. Den sista hoplänkningen gjordes vid en stor fest just i Nystugu ängar år 1902.

Ängarna hade styckats i olika skiften, och den del som nu hävdas kom att köpas av en rallare vid namn Karl Blomér. År 1972 köpte Erland Andersson marken av dåvarande ägaren Sten Blomér. Änget var då helt igenvuxet, men röjdes upp, och ängshävden återupptogs. Sedan 1995 är det Erlands son Pär som ansvarar för hävden.

Änget är nu välhävdat. Det präglas av björk och ek, tillsammans med enstaka hasselbuketter. Marken är präglad av slåttergynnade växter, framför allt svinrot, ängsvädd och brudbröd, men även orkidéer som nattviol och krutbrännare.

I änget finns en nästan kvadratisk husgrund som kan tänkas ha varit en slåtterbod eller ett lambgift. Här finns också en stensträng och en lämning som kan ha varit en stensatt väg.