Boge – Laxare änge

Laxareänget i Boge 2014
5

Fastighet

Boge annex 1:1

5

Areal

4,0 hektar

5

Markägare

kyrkan

5

Brukare

Othem-Boge hembygdsförening

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

I änget finns gott om lämningar från järnålder: fyra kämpgravar, tre skärvstenshögar, en hålväg, två stensträngar och en brunn. Genom änget, från öst till väst, går en gammal väg, med lövvastar på ömse sidor. Kartan över Boge från år 1699 visar att marken sköttes med slåtter, troligen har det varit så sedan dess.

Här växer gott om hassel, ek och ask, men det finns även björk, asp och vildapel. Laxare änge är känt för sin blomsterprakt i blomningstiden. Marken täcks av ängsväxter som svinrot, vårbrodd, darrgräs och orkidéer som johannesnycklar och brudsporre. I en öppen slätt i norra delen växer flugblomster i stora mängder.

Innan hembygdsföreningen år 1983 övertog ansvaret för hävden, sköttes marken av Robert Eriksson, Brita och Gunnar Klintbom samt Lilly Falk.