Boge – Vike högård

Vike minnesgårds änge i Boge 2014
5

Fastighet

Boge Vike 1:32

5

Areal

1,1 hektar

5

Markägare

Vike minnesgård stiftelse, Boge

5

Brukare

Vike minnesgård stiftelse, Boge

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Änget är och har åtminstone sedan 1600-talet varit Vike högård, ett öppet änge närmast bebyggelsen, numera Vike minnesgård. Vike högård ligger invid den gamla Vikeån och genomdrogs förr längs sydvästra kanten av ett av åloppen. Vikeån, numera fördjupad till en kanal, är utlopp för den stora myr där Vike myr ingick som en del. Det uppges, säkerligen med rätta, att högården förr regelbundet översvämmades av ån om vintrarna.

I beskrivningen till 1699 års skattläggningskarta hänvisas till ägan som ”Höögården av Siöhn hårdvall”. I skattläggningsakter 1743-1745 skiljs mellan hårdvall och starrvall, vardera omfattande ungefär hälften av högården. Starrvallen i dess nedre del är numera mycket mager.

Till högårdskaraktären bidrar en rad av grova askar längs ängets nordöstra kant. Efter torrläggningen vid sekelskiftet har i övre änden planterats äppelträd.

Änget avgränsas i nordväst av en standtun och i övriga väderstreck av tvåbandstun. Vastar av växlande täthet, bestående av ask, småbuskar och enstaka björkar, tall och enbuskar växer längs bandtunen. I övre nordvästra kanten är vasten särskilt lummig med grova klappade askar tillsammans med täta tynnesbuskage. Längst upp i norr står några grova klappade askar.

Hela gården inköptes av professor Romell omkring år 1955, och sedan dess har änget hävdats varje år.