Dalhem – kyrkänget

Kyrkänget i Dalhem 2014
5

Fastighet

Dalhem prästgården 1:1

5

Areal

1,2 hektar

5

Markägare

kyrkan

5

Brukare

kyrkorådet i Dalhem

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Ett litet flackt änge med stora öppna slätter. I mitten växer nästan enbart stora vackra, glest spridda tallar. Österut tillkommer dessutom ask, enstaka ekar och någon björk. Här och var växer hassel. Mot de öppna markerna i öster och söder växer täta lövvastar. Marken är ganska torr och här finns örter som getväppling, tillsammans med ängsväxter som gullviva och mandelblom.

Kyrkorådet har hållit i hävden sedan lång tid.

Idag sköts marken på traditionellt sätt med fagning och slåtter. Änget efterbetas ej.