Eke – By änge

By änge i Eke 2014
5

Fastighet

Eke By 1:4

5

Areal

0,3 hektar

5

Markägare

Carl Dahlborn, Lidingö

5

Brukare

Roger Lundberg, Härdarve, Eke

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Änget, som ligger vid vägen snett nedanför Eke kyrka, är en liten del av By gårds gamla ängsmarker. Det gamla namnet, ”Husänge” eller ”Husgårdsäng”, hänger samman med att gården tidigare legat uppe vid vägen, nära kyrkan. Det finns även en sägen som berättar att gården brann flera gånger, vilket gjorde att ägaren till slut uppsökte en spågumma för att få hjälp. Han fick då beskedet att orsaken till gårdens olyckor var att den låg för nära kyrkan, som på söndagarna stördes av djurens råmanden. Gården flyttades till sin nuvarande plats och efter det lär den inte ha brunnit mer. En annan sägen berättar om hur man fann den nya boplatsen. Enligt den lade man en stor sten på en släde och spände en oxe för. Oxen fick sedan gå fritt och där stenen gled av eller där oxen stannade, skulle gården byggas.

Ängsmarkerna har alltså varit i hävd sedan 1700-talet och förmodligen ännu längre tillbaka i tiden. Under 1900-talet har dock det mesta vuxit igen. I den del som ännu är i hävd växer ek, ask, alm, en hel del lönn och även sykomorlönn, tillsammans med hassel. Ängsväxter som svinrot och brudbröd förekommer.

Carl Dahlborn har skött änget tillsammans med Eke hembygdsförening sedan 1986. Sedan år 2001 arrenderas marken ut till Roger Lundberg.