Ekeby – Lindarve ängar

Lindarve ängar i Ekeby 2014
5

Fastighet

Ekeby Lindarve

5

Areal

1,2 hektar

5

Markägare

Inger och Ulf Arvidsson, Lindarve, Ekeby

5

Brukare

Inger och Ulf Arvidsson, Lindarve, Ekeby

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Mellan Lindarve och vägkorset i Ekeby ligger den öppna slätt som kallas Lindarve högård. Högård är ofta benämningen på en mindre ängsmark i anslutning till gården. Söder därom vidtar Lindarve änge, en träd- och buskbärande slåttermark med gamla anor. De imponerande gamla lövträden bär vittnesbörd om generationer av brukare, som enträget bärgat sitt hö och tagit sitt lövfoder, år efter år.

Erik och Henrik Arvidsson brukade markerna under delar av 1900-talet. Sedan 2001 har Inger och Ulf Arvidsson hand om skötseln.