Ekeby – Mangsarveänget

Mangsarveänget i Ekeby 2014
5

Fastighet

Ekeby Höstgärde 1:1

5

Areal

3,4 hektar

5

Markägare

kulturhistoriska muséet i Bunge

5

Brukare

Ekeby sockenförening

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

I Ekeby socken har ängarna odlats upp till åker på de mestadels bördiga jordarna. Söder om kyrkan finns ändå en del gamla fodermarker kvar. Den mest kända är Mangsarveänget. När man kommer in i änget, i sydvästra hörnet, möts man av en ganska tät och lummig del, i en svagt kuperad slänt. Längre in, i östra delen, planar marken ut  och större slätter öppnar sig framför ängsboden. I Mangsarveänget finner man flera ädellövträd: ek, ask, lundalm, lönn och fågelbär, men också björk, oxel och vildapel. Några tallar står här och var. I fuktiga svackor växer en del vide, i övrigt dominerar hassel.

Ute i bredsrummen är kärlväxtfloran rik på hävdgynnade arter såsom darrgräs, brudbröd, svinrot, ormtunga, jungfrulin, slåtterfibbla och höskallra. Mangsarveänget är också känt för sin säregna svampflora.

Husgrunder och stensträngar i södra delen vittnar om människans närvaro sedan åtminstone järnålder. Kartan som upprättades år 1698 redovisar området som äng.

Förr hörde marken till Mangsarve gård. Emil och Rikard Magne hävdade änget till år 1939. Bungemuséets grundare Theodor Erlandsson hjälpte då till att ordna en donation, som innebar att hävden kunde fortsätta. Det har den också gjort, sedan 1949 genom Ekeby hembygdsförening, senare ombildat till Ekeby sockenförening.