Eksta – Burgänget

Burgänget i Eksta 2014
5

Fastighet

Eksta Hägur 1:26

5

Areal

2,6 hektar

5

Markägare

Lotta Botvalde och Per-Erik Ekholm, Hägur, Eksta

5

Brukare

Lotta Botvalde och Per-Erik Ekholm, Hägur, Eksta

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Fornlämningarna som finns i Burgänget för oss tillbaka till bronsåldern och järnåldern. Skeppssättningen är en grav från bronsåldern. De resta stenarna kommer från samma tid, de kan ha stått i en skeppssättning de också, eller ensamma som nu. De fyra husgrunderna, svärdsslipningsstenarna, stensättningarna och stensträngarna är från järnåldern. I änget finns även fina exempel på fornåkrar, åkerformer som troligtvis även de härrör från järnåldern. Hur lång historia slåtterhävden har här vet man inte, men på kartan över socknen från år 1703 redovisas marken som äng.

Burgänget är varierande, med trädklädda partier och stora öppna slätter. Enstaka ekar och askar finns ute i änget, men de flesta träden växer utmed kanterna eller samlade i vastar tillsammans med hassel. En del askar bär spår av klappning. Marken bär en örtrik flora med bland annat brudbröd, jungfrulin och vårbrodd. Ute i de stora slätterna växer mattor av höskallra och mandelblom. På några ställen kan man hitta brudsporre, krutbrännare och även den sällsynta tidigblommande ögontrösten.

Längst bort har en del av änget plöjts upp, så att en smal remsa, som även den hålls i hävd, ligger på andra sidan åkern.

Änget har slagits av nuvarande brukare sedan 1976. Tidigare sköttes marken av Per-Eriks morfar Emil Jakobsson.