Endre – Allekvia löväng

Allekvia löväng i Endre 2014
5

Fastighet

Endre Allkvie 1:7

5

Areal

4,2 hektar

5

Markägare

staten

5

Brukare

Endre bygdegårdsförening och Endre rödakorsavdelning

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Hela kronoegendomen Allekvia såldes 1939, utom detta område, som blev kvar i statens ägo för att skötas på traditionellt sätt. Änget var då tätt igenvuxet, men vintern 1944 påbörjades röjningar. Marken är sedan dess i god hävd.

Änget får en egen karaktär av att de öppna slätterna omväxlar med helt igenvuxna lövskogsdungar. Längre in står träden mer jämnt spridda. På den bördiga jorden reser sig ekarna högt, bland ask, alm, oxel, björk och hassel. Även vildapel, hagtorn och rönn förekommer. Flera stenvastar och röster finns i den södra delen. Ängsväxter som darrgräs, svinrot, slåtterfibbla  och brudbröd är vanliga. Änget är sedan 1980 naturreservat.

Ängshävden sköts gemensamt  av socknens rödakorsavdelning, som fagar varje vår, och bygdegårdsföreningen, som sedan år 1980 ansvarar för slåttern.