Eskelhem – prästänget

Eskelhem prästänge 2014
5

Fastighet

Eskelhem Prästgården 1:1

5

Areal

5,4 hektar

5

Markägare

kyrkan

5

Brukare

Peter Wahlgren, Bringsarve, Eskelhem

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Det stora, öppna prästänget mitt emot kyrkan i Eskelhem kallas idag Maldesänget, men ser man på kartan från 1701 hette det Muhlängen och hörde då till Rovide.

Brukningsvägen som går rakt igenom änget är mycket gammal  och finns med på kartan från 170o-talet. Här finns också en förhistorisk stensträng, som hänger ihop med järnåldersgården söder om änget. Det har varit en gammal ägogräns, samt hägnad för att skydda marken från betande djur. Att det inte alltid varit slåtter i hela änget visar de gamla små åkertvärarna med sina handgrävda diken.

Mot vägen står en rad sykomorlönnar och en bandtun. Bortom den stora slätten är marken lite mer ojämn, med flera fuktiga stråk. Här växer ek, ask, björk och hassel i grupper och vastar. På marken finner man en rik ängsflora, även om vissa delar är påverkade av vallinsådd.

Änget brukades tidigare av familjen Wickman. Bengt Wickman, Rovide, Eskelhem, efterträdde Åke. Före honom slogs änget av deras farbröder Erik och Axel, och ännu längre tillbaka av brödernas mor Ester. År 2001 övertogs kyrkoarrendet av Ingegerd Wahlgren, och sedan 2011 hävdas änget av Peter Wahlgren, Bringsarve i Eskelhem.