Etelhem – kyrkänget

Kyrkänget i Etelhem 2014
5

Fastighet

Etelhem annex 1:1

5

Areal

2,6 hektar

5

Markägare

kyrkan

5

Brukare

Etelhems bygdegårdsförening

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Etelhem kyrkänge är ett välskött änge med gott om klappad ask. Även ek, björk, vildapel och hassel förekommer. Träd och buskar är ganska jämnt fördelade över marken, endast i kanten står de i en vast. Ängsväxter som svinrot, vårbrodd, darrgräs, brudbröd, gullviva och jungfrulin lever i änget.

År 1960 drogs landsvägen tvärs igenom östra delen av änget.

Tidigare var det Birgit och Hilding Bengtsson som ansvarade för ängshävden, och under en period även Etelhems idrottsförening.