Fardhem – prästänget

Prästänget i Fardhem 2014
5

Fastighet

Fardhem Prästgården 1:1

5

Areal

1,7 hektar

5

Markägare

kyrkan

5

Brukare

Fardhem bygdegårdsförening

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Skattläggningskartan över Fardhem socken från 1703 visar att dagens prästänge är en mindre del av all mark som slogs kring kyrkan vid den tiden. Änget ligger i en svacka och gränsar i öster och väster till igenväxt ängsmark, i söder mot åker och i norr till skolgården samt parkeringsplatsen. I den igenvuxna delen öster om änget finns spår av den gamla prästgårdsträdgården som anlades av prästen Ekholtz under 1700-talet. Där finns lämningar efter karpdammar, humlegård, fruktträdsodlingar med mera. Planer på att försöka återställa den gamla trädgården finns.

Den del av prästänget som idag slås var helt igenväxt då CKF under 1940-talet tog upp hävden igen. CKF skötte änget under närmare femtio år, fram till 1993, då bygdegårdsföreningen tog över. Föreningen hävdar marken på traditionellt sätt med fagning på våren med hjälp av skolbarnen i skolan intill, med slåtter på sommaren, och någon dag under hösten samlas man och håller efter löven på buskar och träd.

I änget växer ek, björk, grova klappade askar samt hassel, hagtorn, rönn, olvon och apel. Träd och hasselbuketter växer enstaka eller i små grupper, kring en stor slätt i mitten. Marken är fuktig och vegetationen frodig. Här finner man ett antal orkidéer såsom brudsporre, johannesnycklar, kärrknipprot, tvåblad, nattyxne, skogsknipprot samt flugblomster. Här växer också flera andra slåttergynnade växter som bland annat vårbrodd, darrgräs, brudbröd, gullviva och svinrot.

Änget är idag även rastplats samt mötesplats för bygdens boende, bland annat vid skolavslutningar, bröllop, barndop och den årliga bygdefesten.