Fardhem – Rumsänget

Rumsänget i Fardhem 2014
5

Fastighet

Fardhem Rodarve 1:39

5

Areal

1,9 hektar

5

Markägare

Tommy Andersson, Rodarve, Fardhem

5

Brukare

Tommy Andersson, Rodarve, Fardhem

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Mellan Linde och Fardhem går ett stråk av gamla ängsmarker. Delar av dem har vuxit igen till lövskog. Så även det gamla Rumsänget, det enda som varit helt öppet är en rund slätt i mitten, som brukats som vall. Runtom växer ek, ask, tall, björk och hassel. 1998-99 påbörjades en röjning, och den tidigare hävden återupptogs. De gamla ekarna får ljus och luft igen. I kanterna kring den öppna slätten har en del ängsväxter kunnat överleva: här finner man gullviva, brudbröd och svinrot.

Marken efterbetas med gotlandsruss, eller skogsbaggar som de ibland kallas här. I änget står en relativt nybyggd ängsbod.