Fleringe – Hässleänget

Hässleänget i Fleringe 2014
5

Fastighet

Fleringe Hässle 1:1

5

Areal

3,1 hektar

5

Markägare

kyrkan

5

Brukare

Jacob Bäckstäde, Sanda

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Markerna här präglas av gamla strandvallar, vilket gör att terrängen växlar mellan klapperstensbackar och fuktiga sänkor. En liten bäck ringlar sig igenom området. Förr slogs hela området som idag är bevuxet med lövskog, till och med de karga backarna. Kanske var det största utbytet av dem lövet. Kvar står de gamla senvuxna klappningsträden som ett vittnesbörd. Idag hävdas de sankare och bördigare delarna i mitten. Änget får på så vis en alldeles egen karaktär: det växlar mellan öppet slåtterkärr, fuktiga delar med träden stående på socklar och torrare backar.

Här växer mycket ek, men även ask, apel, hassel, hagtorn och på en del ställen asp. Särskilt i fuktigare delar finner man en rikedom av ängsväxter, men också torrbackarna har sin flora. Hässleänget är väldigt rikt även på annat liv: här lever många ovanliga lavar, skalbaggar och mycket annat.

Tidigare sköttes Hässleänget, som alltså är Fleringe sockens prästänge, av Hugo Ringbom. Därefter tog Karin och Gösta Ringbom vid, och senare Ingli och Göte Ringbom, Hässle i Fleringe. År 1993 övertog Hugos dotterdotter Anna-Greta ansvaret för hävden.

Sedan år 1998 är prästänget del av ett kyrkoreservat, och sedan 2001 även del i naturreservatet Bästeträsk.