Fröjel – Lilla Hajdes änge

Lilla Hajdes änge i Fröjel 2014
5

Fastighet

Fröjel Lilla Hajdes 1:4

5

Areal

1,0 hektar

5

Markägare

Marianne Lindberg Lagerin och Anders Lindberg, Lilla Hajdes, Fröjel

5

Brukare

Marianne Lindberg Lagerin och Anders Lindberg, Lilla Hajdes, Fröjel

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Skattläggningskartan över Fröjel socken från år 1702 visar att stora delar av markerna från Ansarve och upp mot Hajdes och Solbjärge var äng på den tiden. Den mark som är i hävd idag är en del av det som då kallades Botarwfe änge. Ett annat namn på änget är Andänget, som också lever kvar i våtmarken alldeles intill, Andängsmyr.

Omgivningarna är ovanligt rika på fornlämningar: gravfält från bronsåldern, husgrunder från järnåldern och mycket annat visar att människan har bott här sedan mycket länge. En skafthålsyxa har hittats alldeles intill gården. I änget finns gott om nedrasade gamla stentunar, så kallade stensträngar, som minner om gamla gränser för markanvändningen. Gränserna har ju förändrats flera gånger under historien. Stenrösen vittnar om den odlarmöda som har lagts ned.

Här finns gott om gamla klappade askar, som bär spår av den långa historien av ängshävd. Även ek, alm, björk, asp, skogskornell och en hel del hassel växer här. På ett ställe växer det sällsynta lund-gräset skugglosta.

Änget stod relativt ohävdat under en tid, men 1994 kom hävden igång igen, med röjningar, fagning och slåtter. Mycket av arbetet genomförs med hjälp av häst.