Fröjel – Stora Hajdes änge

Stora Hajdes änge i Fröjel 2014
5

Fastighet

Fröjel Stora Hajdes 3:1

5

Areal

3,8 hektar

5

Markägare

Gunilla Astrén och Lars Fredin, Stora Hajdes, Fröjel

5

Brukare

Gunilla Astrén och Lars Fredin, Stora Hajdes, Fröjel

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Ett stort öppet änge, glest bevuxet med tall, björk och hassel, tillsammans med en del ask, lönn, apel och hagtorn. Änget är en del av de gamla inägorna som hör till gården. De är än idag stängslade med bandtun, och en fägata leder ut till skogen, som ännu betas. Alltsammans visar på ett mycket fint sätt hur markerna hängde samman i det odlingssystem där änget fyllde sin verkliga funktion.

Från gården kommer man först ut på en torrbacke. Sedan breder mer låglänta marker ut sig, innan man kommer fram mot skogen på andra sidan. Några små fuktstråk ringlar genom änget, och i västra delen finns även en brya.

Ute i de stora slätterna växer rikligt med örter som höskallra, brudsporre, nattviol, svinrot och brudbröd.

Tidigare hävdades änget av Gullan och Gösta Jacobsson, och före dem av Adela och Henry Andersson. Under ett par år kring sekelskiftet slogs änget av Gunnar Jacobsson, Bopparve i Eksta, fram tills nuvarande brukare tog vid år 2003.

Änget efterbetas med rödkullor, en ko-ras som än idag är lite mindre. Dagens kor är normalt bra mycket större och tyngre än forna tiders nötboskap.