Fröjel – Valby änge

Valby änge i Fröjel 2014
5

Fastighet

Fröjel Göstavs 5:1

5

Areal

2,4 hektar

5

Markägare

Berit och Håkan Onsjö, Gustavs, Fröjel

5

Brukare

Berit och Håkan Onsjö, Gustavs, Fröjel

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Marken ligger fuktigt, påverkad av det rikliga utflödet från sluttningen ovanför. Därför har den också nyttjats under mycket lång tid, och endast under korta perioder stått ohävdad. Tidigare brukades marken av Ivan Lagergren, men när Berit och Håkan tog över år 1992 hade området inte skötts på några år. Älgört hade då tagit över vegetationen i nästan hela änget. Med hårt, riktat hästbete lyckades man få bukt med älgörten och få fram den tidigare ängsfloran. Området är nu mycket välhävdat, och en mängd ängsväxter finner sitt livsrum. Ymnigt med höskallra vittnar om att marken någon gång i historien brukats som åker.

Änget är en enda stor slätt, med bara några enstaka träd och trädgrupper, och någon lövvast längs kanten. Här växer ek, ask, björk, tall, asp, apel, oxel och rönnoxel.

Namnet Valby kommer av Valborg, sannolikt namnet på en vikingatida gård som legat här. Änget kallas också Gustavs änge, efter nuvarande gårdsnamn.