Gammelgarn – Haugstajns strandänge

Haugstajns strandänge i Gammelgarn 2014
5

Fastighet

Gammelgarn Haugstajns 1:25

5

Areal

1,1 hektar

5

Markägare

Region Gotland

5

Brukare

Östergarn-Gammelgarns hembygdsförening

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Delia och Ture Hanell levde tidigare på Haugstajns gård, och slog änget. Det kallas idag ofta Delias änge. Sedan 1980 sköts änget genom hembygdsföreningen.

Inåt land möter tallskogen, men utåt havet öppnar sig tidigare betad strandäng. Tall och björk dominerar, men här finns också en del rönn, rönnoxel, sälg och apel. Många av träden är gamla och högresta, men även yngre träd har börjat växa upp i änget. Buskar saknas nästan helt. I den östra torrare delen står ett par vackra pelarformade enar. Enarna växer i kanten av det som en gång varit åker. Idag kan man skönja åkerformerna genom de grunda diken som omger själva åkerytorna. I västra delen är marken fuktigare.

Här finns gott om ängsväxter såsom solvända, brudbröd, liten blåklocka, loppstarr och höskallra, och dessutom några små och känsliga örter som idag har blivit väldigt ovanliga. Ett exempel är den lilla hårstarren, ett litet halvgräs som växer på kalkrika hedar i fjällen, och därtill förekommer mycket sällsynt i södra Sverige.