Gammelgarn – sandänget

Sandänget i Gammelgarn 2014
5

Fastighet

Gammelgarn annex 1:5

5

Areal

2,1 hektar

5

Markägare

Gammelgarns bygdegårdsförening

5

Brukare

Gammelgarns bygdegårdsförening

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Alldeles intill bygdegården i Gammelgarn ligger sandänget. Det är ett ganska öppet änge, glest bevuxet med framför allt tall. Här växer också ask, lönn, vildapel och björk. I grässvålen finner man ängsväxter som gullviva, vårbrodd, brudbröd och svinrot.

Efter den stora branden i Gammelgarn och Kräklingbo 1992 bestämdes att varje socken skulle plantera var sitt vårdträd som minne. Här i sandänget har man därför planterat en blodhägg. Under Linné-jubileet år 2007 planterades en särskild ek.

I den norra kanten av änget går en gammal väg, idag igenväxt. Vägen finns med på skattläggningskartan från 1700-talets början. Även vid den tiden nyttjades marken som äng. När bygdegårdsföreningen började sköta änget i slutet av 1980-talet hade det varit betesmark en längre period.