Ganthem – Kumble änge

Kumble änge i Ganthem 2014
5

Fastighet

Ganthem Kumble 2:7

5

Areal

1,1 hektar

5

Markägare

Ganthems hembygdsförening

5

Brukare

Ganthems hembygdsförening

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Skattläggningskartan över socknen från åren 1700-1701 visar att norra delen av Ganthem socken till stor del var äng på den tiden. Det mesta är idag åker, en del betas och mycket har fått växa igen till lövskog. Här har marken in i vår tid slagits på traditionellt vis. För trehundra år sedan hörde marken till gården Båtels, men den kom senare att tillhöra Kumble. Under 1930-talet sköttes änget av Emelie och Albert Kolmodin, därefter av ”Senaps-Pelle” Pettersson, och fram till 1940-talet av August Bodin. Sedan har det varit betesmark. 1992 återupptogs ängshävden av hembygdsföreningen, året efter att den nya bygdegården kom till. 1997 erhöll hembygdsföreningen änget som gåva av dåvarande markägaren Karl-Axel Bergman.

Detta öppna änge är bevuxet med tall, björk, oxel och ask. I norra delen står en del äldre klappade askar. Närmast bygdegården växer några ekar och hasselbuskar som har planterats på senare år.

Man kan se att en gammal väg skär tvärs igenom mitt i änget. Det kan vara en brukningsväg från Båtels gård till de åkrar som ligger mitt emellan änget och kyrkan.