Garda – Autsarve änge

Autsarve änge i Garda 2014
5

Fastighet

Garda Autsarve 1:9

5

Areal

1,0 hektar

5

Markägare

Lena Scharp och Stefan Erlandsson, Autsarve, Garda

5

Brukare

Lena Scharp och Stefan Erlandsson, Autsarve, Garda

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Autsarve änge är idag ett öppet och ljust änge. Några av de öppna ytorna har tidigare varit åkermark. Åkrarna är omgivna av grunda diken. Änget domineras av ask men här växer också flera grova ekar samt vildapel, hassel och några enbuskar. Det finns gott om ängsväxter, bland annat brudbröd, solvända, liten blåklocka, mandelblom och svinrot.

Genom nästan hela änget löper en gammal stenvast från tiden för Kristi födelse. Under järnåldern hägnade man in åker- och ängsmarkerna från djuren. De fick då beta i skogar och hagar. Kvar av en sådan hägnad är alltså den här så kallade stensträngen. Den visar att Autsarve änge har varit en viktig fodermark under åtminstone 2 000 år. Skattläggningskartan över Garda socken från år 1701 visar också att det var ängsmark här då, och att ängsmarken bredde ut sig både norr och söder om dagens änge. Kvar av all den hävdade ängsmarken är detta lilla änge om ett hektar.

Nuvarande brukare har hävdat änget sedan 1987.