Garda – Hemmor änge

Hemmor änge i Garda 2014
5

Fastighet

Garda Smiss 1:24

5

Areal

1,7 hektar

5

Markägare

Torbjörn Larsson, Uppsala

5

Brukare

Torbjörn Larsson, Uppsala

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Ett välskött änge, bevuxet med ek, ask, björk och hassel. En fin örtrik markväxtlighet breder ut sig i de öppna slätterna. I södra hörnet närmast vägen kan man se rester av gamla åkerformer.

En period under 1900-talet betades marken, med sent betespåsläpp. Gun och Rune Larsson började hävda änget i mitten av 1980-talet. År 2010 tog deras son Torbjörn över ansvaret för skötseln.