Gerum – Ajmunde lillänge (södra delen)

Ajmunde lillänge (södra delen) i Gerum 2014
5

Fastighet

Gerum Ajmunde 2:1

5

Areal

0,9 hektar

5

Markägare

Annika och Lars Ejdertun, Ajmunde, Gerum

5

Brukare

Annika och Lars Ejdertun, Ajmunde, Gerum

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

År 1690 gjordes en partsklyvning av Ajmunde gård. Alla marker delades upp, och änget delades itu även det. Marken har hävdats som äng sedan mycket länge. Idag slås de öppna slätterna. Här kan man finna ängsväxter som höskallra och brudbröd.

I den västra delen finns två täta vastar, mest av ask och hassel.

Tidigare sköttes änget av Solveig och Allan Ejdertun. Lars tog vid år 1990.