Gerum – prästänget

Gerum prästänge 2014
5

Fastighet

Gerum annex 1:1

5

Areal

3,0 hektar

5

Markägare

kyrkan

5

Brukare

Ingrid och Anders Lingvall, Likmunds, Gerum

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Detta änge är idag ett prästänge. Att änget också kallas Kullands högård visar att det någon gång tidigare har varit en fodermark till gården Kullands intill. Stora delar av landskapet runt omkring har en historia som ängsmark.

Änget gränsar mot en igenväxt lövskog i väster, och omges i övrigt av åkermark. Här finns gott om ek, men även ask är vanlig. Man kan också hitta vildapel, hagtorn och skogskornell. Träd och hasselbuketter växer ganska glest utspridda och änget har därför en ganska öppen karaktär utan markerade gläntor. Marken är ganska torr men också här och var med fuktiga partier. Floran är förunderligt örtrik: detta är en av Gotlands rikaste marker när det gäller ängsväxter. Några exempel ur den långa raden är solvända, rosettjungfrulin, brudbröd, vårbrodd, darrgräs, slåtterfibbla, svinrot, höskallra, ängskovall och vitmåra. På fuktiga ställen hittar man älgört, spenört, häckvicker, vänderot och ängsvädd. I änget finns också ett par fläckar med den idag mycket sällsynta lilla svenska ögontrösten.

I änget står en slåtterbod, byggd av Anders far Bengt Johansson, Likmunds, som skötte änget under lång tid. Före honom slogs prästänget av Alfons Nilsson, Hägvalds. År 1999 tog Anders vid som ansvarig för hävden.