Gothem – Fjärdinge änge

Fjärdinge änge i Gothem 2014
5

Fastighet

Gothem Fjärdinge 1:3

5

Areal

1,3 hektar

5

Markägare

Olof Jakobsson, Fjärdinge, Gothem

5

Brukare

Gothem sockenförening

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Markerna kring denna del av Gothemsån har varit ängar under långa tider. Just här finns en bit mark som slås än idag. Änget delas i två öppna delar av en lövvast. Endast i nordvästra hörnet står träden lite tätare, huvudsakligen ek, alm, ask och hassel. En hel del träd är klappade.

En vacker bandtun omger änget. En malsten och ett antal vägstenar står uppställda vid slåtterboden i bulteknik. Boden är flyttad från Fjärdinge gård.

Vid skiftet år 1904 ändrades gränserna så att änget kom att höra till Fjärdinge gård. Änget slogs under lång tid av Olofs far J.O. Jacobsson. Han dog 1949, och 1961 tog Olof över gården. Marken har brukats med slåtter hela tiden, sedan år 1982 genom hembygdsföreningen, senare ombildad till sockenföreningen.