Grötlingbo – Roes änge

Roes änge i Grötlingbo 2014
5

Fastighet

Grötlingbo Roes 1:47

5

Areal

2,1 hektar

5

Markägare

Sara och Mats Osterman, Roes, Grötlingbo

5

Brukare

Sara och Mats Osterman, Roes, Grötlingbo

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Vid landsvägen möter en öppen slätt. Sedan kommer man in i ett område med omväxlande grupper av buskar och träd, lövvastar och små gläntor. Längst in är änget återigen öppet, med större slätter. Änget är bevuxet med ek, ask, björk och hassel. I slätterna kan man finna en del ängsväxter som höskallra, svinrot, mandelblom och brudbröd.

För tre hundra år sedan brukades stora delar av markerna runtomkring  som äng. Här pågår ängshävden än idag.

Tidigare slogs änget av Vera och Lennart Olsson. Sedan år 1975 är det Sara och Mats som ansvarar för hävden.