Hablingbo – By änge

Byänget i Hablingbo 2014
5

Fastighet

Hablingbo By 1:28

5

Areal

1,5 hektar

5

Markägare

Annelie och Urban Allmungs, Allmungs, Hablingbo

5

Brukare

Annelie och Urban Allmungs, Allmungs, Hablingbo

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Alldeles vid landsvägen, intill gården By, ligger detta välskötta änge. Öppna slätter omväxlar med spridda smågrupper av björk, ask och hassel, tillsammans med glest stående tallar. Här finns även en del alm, rönn, oxel och fågelbär. En tät matta av örter breder ut sig på marken: svinrot, darrgräs, nattviol och många andra.

Kartan över Hablingbo från år 1702 visar att det mesta av denna del av socknen då brukades som äng. Det är mycket möjligt att marken har slagits åtminstone sedan dess.

Under 1940- och 5o-talet sköttes änget av Albin Pettersson, därefter av Brita och Folke Pettersson, och sedan av Sylve Pettersson. Sedan år 2000 ansvarar Sylves son Urban för ängshävden.