Hablingbo – ekhagen

Ekhagen i Hablingbo 2014
5

Fastighet

Hablingbo By 1:28

5

Areal

0,6 hektar

5

Markägare

Annelie och Urban Allmungs, Allmungs, Hablingbo

5

Brukare

Annelie och Urban Allmungs, Allmungs, Hablingbo

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

På backen straxt väster om åkrarna i Vasstädemyr ligger ett stråk trädklädda marker. Änget ligger i södra delen. Här står tall, björk och hassel tillsammans med ask och några stora ekar. Änget sköttes fram till år 2000 av Urbans far Sylve Pettersson.