Hall – kyrkänget

Kyrkänget i Hall 2014
5

Fastighet

Halls annex 1:1

5

Areal

1,9 hektar

5

Markägare

kyrkan

5

Brukare

Hall sockenförening

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Kyrkänget har en lång historia som slåttermark. Den äldsta kartan över Hall socken, skattläggningskartan från 1695, visar att det var ängsmark här redan då och att den då bredde ut sig både norr och söder om kyrkan. Kvar av all den hävdade ängsmarken är idag bara kyrkänget. Hall hembygdsförening, senare ombildad till sockenförening, har skött änget sedan år 1983.

Här är öppet och ljust, med glest stående gamla tallar, tillsammans med en del hassel. Längre västerut övergår änget i lövmark, med mycket ask och hassel. I området växer också lönn, rönn, björk, kornell, brakved, hagtorn och apel. Närmast kyrkan ligger en öppen slätt på lite torrare mark. Längs vägen står ask, lundalm och lönn, tillsammans med enstaka asp och ek. En mycket fin och örtrik markväxtlighet pryder änget, bland annat finns här gott om orkidéer som brudsporre, johannesnycklar, ängsnycklar och nattviol.

Änget är beskrivet av Johan Arvidsson (1998).