Havdhem – Hemöstris änge

Hemöstris änge i Havdhem 2014
5

Fastighet

Havdhem Hemöstris 1:12

5

Areal

0,8 hektar

5

Markägare

Björn Setterberg, Stockholm

5

Brukare

Björn Setterberg, Stockholm

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Änget ligger på lite småkuperad, torr och sandig jord. Här växer huvudsakligen ek, ask och hassel, men även någon alm och tall. Hela änget är en mosaik av små öppna slätter, med träd och buskar i en ganska jämn fördelning. Markväxtligheten är väldigt örtrik i vissa delar, med slåtterfibbla, svinrot, ängsvädd och höskallra bland mycket annat. I skuggigare partier finns en del lundvegetation insprängd med t.ex. sårläka och lundslok i rika bestånd.

Änget genomkorsas av äldre markanvändningsgränser, idag synliga som strängar av stenar. Här finns även spår av forntida åkerbruk. En djup men torr grop kan vara en före detta brya.

Under delar av 1900-talet har änget varit helt igenvuxet. 1963 började Torsten Setterberg röja fram det igen, och det har sedan dess hållits i god hävd. Sedan år 1999 är det Björn som ansvarar för skötseln.

Mitt i änget ligger familjens sommarhus samt ytterligare ett mindre fritidshus, i den nordöstra delen.