Havdhem – Kälder änge

Kälder änge i Havdhem 2014
5

Fastighet

Havdhem Kälder 1:3

5

Areal

0,7 hektar

5

Markägare

Angelica och Magnus Käldare, Kälder, Havdhem

5

Brukare

Angelica och Magnus Käldare, Kälder, Havdhem

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Straxt bakom gården ligger änget, på ömse sidor om vägen. Här växer ek, ask, björk, tall och gott om lundalm, tillsammans med någon rönn och vildapel. På marken lever ängsväxter: höskallra, ängsvädd och många andra.

Änget har hållits i gott skick genom generationer: det sköttes tidigare av Ingrid och Gösta Johansson. Elvy och Olle Johansson tog vid under mitten av 1970-talet. Sedan 2010 är det Angelica och Magnus Käldare som ansvarar för hävden.