Hejde – Löves änge

Löves änge i Hejde 2014
5

Fastighet

Hejde Löves 2:1

5

Areal

3,0 hektar

5

Markägare

Jane och Jan Mattsson, Löves, Hejde

5

Brukare

Jane och Jan Mattsson, Löves, Hejde

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Lövesänget är en del av de vidsträckta ängsmarker som förr bredde ut sig i norra Hejde och upp i Väte socken.

Marken avgränsas mot åkrarna i norr av en stensträng. Innanför den står en stor ek, bland ask, lundalm och björk. Den stora öppna slätten söder därom är lite fuktig. Bland frodiga gräs kan man finna fläckar med ängsväxter som höskallra, darrgräs och ängsvädd. Efter slåttern betas änget tillsammans med den tätare delen i norr.

Änget har skötts i familjen i minst tre generationer, sedan början av 1980-talet av Jane och Jan.