Hejnum högård

Hejnum högård 2014
5

Fastighet

Hejnum Prästgården 1:1

5

Areal

2,6 hektar

5

Markägare

kyrkan

5

Brukare

Hejnum bygdegårdsförening

Info om slåtter och annat

2019

  • fagning i högården lördag 27 april kl. 09. Se inbjudan.
  • slåtter

På kartan från 1698 över Hejnum socken redovisas högården som äng. Sannolikt har marken slagits sedan ännu mycket längre. Läget i slänten nedanför Hejnum hällar är gynnsamt, de nedre delarna försörjs med vatten ur berget. Den sluttande marken gör änget variationsrikt, från de torrare delarna närmast vägen till de fuktigare delarna nedåt i dalen. Här finns gott om ängsväxter, såsom svinrot, brudbröd, gullviva och slåtterfibbla. Slätterna omges av ek, ask och hassel, men även något vildapel, tall, oxel och lönn. I väster finns även en del björk.

Henning Johansson skötte änget efter sin far, från seklets början till 1985, då Gunbritt och Nils Boberg tog vid. Sedan 1996 är det hembygdsföreningen i Hejnum som ansvarar för hävden.

Änget genomkorsas av äldre markanvändningsgränser, idag synliga som strängar av stenar. En slåtterbod, uppförd 1999, står i södra kanten.

Sedan år 1998 är högården del av ett kyrkoreservat. År 2005 bildades Natura2000-området Hejnum högård, vilket innebär att änget ingår i EU’s nätverk av skyddade områden.