Hejnum – Rings änge

Rings änge i Hejnum 2014
5

Fastighet

Hejnum Rings 3:1

5

Areal

2,0 hektar

5

Markägare

Karin Mårtensson, Visby och Kjell Mårtensson, Stockholm

5

Brukare

Karin Mårtensson, Visby och Kjell Mårtensson, Stockholm

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Rings änge är beläget straxt söder om Tingstäde träsk. Änget ligger öppet, omgivet av åkrar. Närheten till träsket gynnar ett rikt fågelliv. Rings änge är vad som är kvar av norra delen av det stora stråk med ängsmarker som förr löpte längs hela östra Hejnumdalen. Södra delen av änget är öppen. Där växer bland annat spridda björkar och enstaka tallar, ek, hamlad ask, hassel samt en mycket omfångsrik gammal ek från 1500-talet. Där finns även en brya. I norra delen av änget är växtligheten tätare med bland annat ek, ask, alm, lönn, vildapel och hassel. Ute i slätterna trivs ängsväxter som brudbröd, slåtterfibbla, gullviva och darrgräs.

Gården och änget har varit i släktens ägo sedan 1847. I slutet av 1920-talet uppodlades ungefär ett halvt tunnland av änget till åkermark. Änget hävdades med slåtter till mitten av 1930-talet. Därefter betades marken, mestadels av lamm, till slutet av 1980-talet. I början av 1990-talet återupptogs den gamla slåtterhävden.

Tidigare ägare i släkten har varit Ingrid och Ivar Mårtensson, Hilma och Arvid Björkegren, Josefina och Petter Björkegren, Helena och Olof Björkegren samt Helena Björkegrens föräldrar.