Hemse – Hulte kruppar

Hulte kruppar i Hemse 2014
5

Fastighet

Hemse annex 1:1

5

Areal

4,2 hektar

5

Markägare

kyrkan

5

Brukare

Alva Hemse Rone församling

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Hulte kruppar har en lång historia som änge. Under järnålder, vid tiden för Kristi födelse, låg det en eller flera gårdar här. Enligt fornlämningsinventeringen  har det funnits två husgrunder här men de är idag borttagna. Intill gårdarna låg det vid samma tid små åkrar, varav tio stycken finns bevarade här idag. På skattläggningskartan från år 1704 ser man att marken var äng även då, utom den nordöstra delen som var åkermark. Ängsmarken tillhörde gården Hulte och i registret står det att ”Krupor är hård- och starrvall, beväxt till en del med få ek och hassel”.

Än idag står här ek och ask, tillsammans med hassel och enstaka björk, tall och apel. Ute i de öppna slätterna växer bland annat ängsvädd, getväppling, höskallra, vårbrodd och gullviva.

En slåtterbod står i änget.

Marken efterbetades förr, men det upphörde någon gång under 1950-talet. Idag har det återupptagits igen. Under 1960-talet sköttes änget av Hemse folkhögskola. Senare har hävden ombesörjts av Alva kyrkliga samfällighet och Hemse bollklubb. Idag är det församlingen som ansvarar för ängets skötsel.