Hogrän – Prostarve storänge

Prostarve storänge i Hogrän 2014
5

Fastighet

Hogrän Prostarve 1:8

5

Areal

2,7 hektar

5

Markägare

Nils-Harry Larsson, Prostarve, Hogrän

5

Brukare

Nils-Harry Larsson, Prostarve, Hogrän

Info om slåtter och annat

2019

Rödakorskretsen i Hogrän bjuder in till:

  • fagnings-träff lördag 6 april kl. 09
  • fagning med skolungdomar måndag 29 april kl. 09

Skattläggningskartan över socknen från år 1700 visar att markerna mellan Hogrän och Vall kyrkor till stor del brukades som äng på den tiden. Just här har användningen troligen växlat mellan slåtter och bete under historiens gång, ända in i vår tid. Änget brukades tidigare av Inga och Harry Larsson. Efter ett långt uppehåll tog Nils-Harry åter upp hävden i slutet av 1980-talet.

Storänget är ett änge med en rikedom av träd. Här växer ståtliga ekar, klappade gamla askar och många hasselbuskar. Dessutom finner man lundalm, björk, tall, apel och även asp. Mitt i änget står en fin slåtterbod.

I södra delen av änget finns en kämpgrav, en husgrund från järnåldern. I norra delen genomkorsas marken av vastar, gamla rester av stentunar. Här finns också många spår av tidigare småskaligt åkerbruk. Fornlämningarna visar, på samma sätt som växtligheten, att denna mark har bebotts och brukats i årtusenden.