Hörsne – Mattsarve änge

Mattsarve änge i Hörsne 2014
5

Fastighet

Hörsne Mattsarve 3:1

5

Areal

1,4 hektar

5

Markägare

5

Brukare

Hörsne hembygdsförening

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

I Mattsarve änge låg vid tiden för Kristi födelse en eller flera gårdar. Kvar idag är fyra husgrunder, så kallade kämpgravar, varav den största är 35 meter lång och 13 meter bred. Intill gårdarna låg under järnåldern små åkrar och ängsmark. I ängsmarken tog man hö och löv till vinterfoder åt djuren. Åkrarna och ängsmarken var inhägnade för att hålla betande djur borta. Kvar av dessa hägnader är idag de strängar av sten som ringlar sig fram en bit från några av husgrunderna.

I den västra delen av änget ser man spår av senare odling i form av röjda ytor med grunda diken omkring och även några enstaka mindre rösen med odlingssten. I den här delen av änget var det åkermark enligt skattläggningskartan från år 1699. Den del av Mattsarve gårds ängsmarker som ännu hävdas kallas storgarden. Andra delar är idag uppodlade, bland annat det gamla ladänget, det som idag är åkrarna mellan Mattsarveänget och prästänget.

I den norra kanten av änget finns lämningar efter en järnvägsbank, vilken kom till i samband med att man skulle börja med torvbrytning i Lina myr i början av seklet. Torvbrytningen blev sedan inte av.

Här växer ek, ask och lundalm, tillsammans med en del tall, oxel och vildapel. Här finns även kornell, hagtorn och gott om hassel. I änget kan man finna örter som brudbröd, svinrot och gullviva.

Änget har en bandfast tun mot vägen och ett lammnät runt övriga sidor. I väster avgränsas marken av ett dike från tidigare odling. Bortanför diket övergår änget i lövskog.