Hörsne – prästänget

Hörsne prästänge 2014
5

Fastighet

Hörsne prästgården 1:7

5

Areal

1,5 hektar

5

Markägare

Naturskyddsföreningen på Gotland

5

Brukare

Naturskyddsföreningen på Gotland

År 2020
  • Välkommen till slåtter – fredag 24 juli kl. 10. Läs mer här.

Prästänget i Hörsne, som också kallas Smissänget, är en rest av ett betydligt större lövängsområde. Slåtter bedrevs fram till slutet av 1930-talet, då den ersattes av bete, men ängshävden återupptogs från 1950-talet fram till 1970-talet av Karin Jansson. Därefter arrenderades marken av Bengt Pettersson, som mestadels nyttjade den till hästbete. Sedan 1986 sköts drygt ett hektar årligen med traditionell ängshävd, genom Naturskyddsföreningen på Gotland. Ungefär fem hektar lövmarker runtom betas. En ängsbod i bulteknik byggdes 1989-90.

Här växer huvudsakligen ek, ask, lundalm och hassel, men även något hagtorn och skogskornell. De öppna slåtterytorna ger en fin omväxling till lövskogen runtomkring. Ute i solskenet trivs också många ängsväxter som brudsporre, klasefibbla, tätört, lundstarr, nattviol och majviva. Här finns även ett fint bestånd av blodnycklar.

Änget genomkorsas av äldre markanvändningsgränser, idag synliga som strängar av stenar. Här finns även spår av forntida åkrar.