Lärbro – Hammarsänget

Hammarsänget i Lärbro 2014
5

Fastighet

Hellvi annex 1:1

5

Areal

5,2 hektar

5

Markägare

kyrkan

5

Brukare

Lärbro hembygdsförening

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Hammarsänget ligger i ett lövskogsområde som tidigare varit ängsmark men som vuxit igen. Änget är mycket vackert med praktfulla vidkroniga ekar och stora öppna slätter, kantade av vastar och dungar. Förutom ek står här ask, hassel och någon oxel, tall och hagtorn. På några håll finns täta mattor av svinrot, och här trivs även klasefibbla och slåtterfibbla. I skuggigare partier syns svärdsyssla, skogsstarr och skogslök.

Straxt i väster ligger några husgrunder från järnålder, med omgivande stensträngar. Här låg alltså en gård för två tusen år sedan. I norra hörnet av änget hittades fyra bildstenar, som nu är flyttade till Bungemuséet.

Marken ligger i Lärbro men hör egentligen till Hellvi socken. Tidigare slogs änget av Theodor Svensson, Kajlungs, och Olle Östervall, Norderire. I mitten av 1980-talet övertog idrottsföreningen ansvaret för hävden. Sedan 2005 är det hembygdsföreningen som sköter marken.

Sedan år 1998 är änget del av ett kyrkoreservat. År 2008 bildades naturreservatet Dagghagen, där Hammarsänget ingår som en del.