Levide – Alskute änge

Alskute änge i Levide 2014
5

Fastighet

Levide Alskute 2:1

5

Areal

1,7 hektar

5

Markägare

Åsa och Ingvar Hansson, Dals, Levide

5

Brukare

Åsa och Ingvar Hansson, Dals, Levide

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Alskute änge ligger som en ö helt omgiven av åkermark. Marken har hävdats av familjen Hansson sedan 1970. Då var det helt igenväxt, men i samband med att familjen övertog släktgården så beslutade man sig för att röja upp änget. Det var också då man lät bygga slåtterboden/stugan här i änget.

Idag är den norra halvan nästan helt öppen och delvis inramad av lövträd och lövvastar. En del av slätten är förmodligen en åkerlinda. I den södra delen växer ek, lundalm, ask, björk och tall. Här och var står träden i mindre grupper. Glesa hasselbuskar växer i anslutning till träden, men förekommer också som fristående buketter. I änget växer bland annat vårbrodd, darrgräs, brudbröd, slåtterfibbla och gullviva.

I änget löper också flera hägnader från tiden före Kristi födelse. Två rader med sten bredvid varandra bildar en väg. Änget är inhägnat med en vacker bandtun och efterbetas.