Levide – Solsänget

Solsänget i Levide 2014
5

Fastighet

Sproge Bosarve 1:15

5

Areal

2,0 hektar

5

Markägare

Anna och Kent Andersson, Pejnarve, Levide

5

Brukare

Monika och Lage Hansson, Hallbåter, Levide

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

För att komma till Solsänget åker man in från Hallbåter i Levide. Sista biten leder igenom Backänget, som nu betas. Just i sockengränsen står en bandtun, och går man genom grinden in i Solsänget kommer man också in i Sproge socken. Här nära sockengränsen ligger en stor bosättning från järnåldern: ett tiotal husgrunder, och ett antal stensträngar ringlar sig fram i omgivningarna. Då folk bodde här var de små slätterna troligen åkrar, men senare har det mesta av markerna runtom brukats som äng under långa tider.

I och kring husgrunderna växer ängets lövträd: ek, ask, lundalm, björk, oxel, tall och vildapel, tillsammans med hassel. I de öppna slätterna kan man hitta ängsvädd och andra ängsväxter.

Solsänget slogs fram till 1940-talet. Under 1950-talet användes marken som rastfålla för mjölkkor. Sedan 1963 har änget återigen skötts med fagning och slåtter. Folke och Aina Hallbåter skötte änget från 1995 och ett antal år framåt.

I änget står en ganska stor slåtterbod, och här finns också en kulturstig, som de tidigare brukarna Karin och Ragnar Olofsson anordnade på sin tid. Solsänget blev mera bekant genom Ragnars syster Anna-Kajsa Hallgard, som skrev en fin bok om denna mark. Före dem slogs änget av deras far Olof Olofsson. Änget är också beskrivet av Måns Ryberg (1947).

Sedan 2008 är änget en del i naturreservatet Bosarve lövskog.