Linde – prästänget

Linde prästänge 2014
5

Fastighet

Linde annex 1:1

5

Areal

3,0 hektar

5

Markägare

kyrkan

5

Brukare

Lasse Lindvall, Amlings, Linde

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Ett stråk av gamla ängsmarker går från Rodarve i Fardhem till Smiss i Linde. Just prästjorden är ännu i god hävd. Ek, ask, lite björk och hassel står i grupper och vastar. I södra delen öppnar sig två stora slätter. Här trivs ängsväxter som darrgräs och brudbröd. Längs sydöstra kanten löper en stenvast.

Änget brukades tidigare av Gertrud och Georg Ekström och senare, från slutet av 1960-talet, av Gertrud och Bengt Lindvall, Rangsarve, Linde. År 1999 tog Lasse över ansvaret för ängshävden efter föräldrarna.