Lokrume – Grausne änge

Grausne änge i Lokrume 2014
5

Fastighet

Lokrume Grausne 2:1

5

Areal

2,7 hektar

5

Markägare

Lars-Olof Mörrby, Grausne, Lokrume

5

Brukare

Lars-Olof Lindström, Tomase, Lokrume

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Änget, som ofta kallas Boängen, öppnar sig till ett stort bredsrum, och längre bort i flera mindre slätter. Några av de öppna ytorna har tidigare varit åkermark, och i kanten av åkrarna kan man se grunda diken. Änget domineras av ek, men här växer också flera klappade askar och några björkar. Träden står utspridda eller i grupper, tillsammans med hassel, hagtorn och nypon. Ute i slätterna växer bland annat brudbröd, vårbrodd, slåtterfibbla, darrgräs, gullviva och svinrot.

Skattläggningskartan över Lokrume socken från 1697 visar att det var ängsmark här då och att den bredde ut sig runt dagens änge. Kvar av all den hävdade ängsmarken är idag bara Boängen.

Under 1950- och 60-talet fram till 1970 höll man varje år basar med dans här. Under 50-talet kom det ungefär 4 000 personer hit för att delta i festligheterna. Man kom då cyklande och ställde sina cyklar i en glänta snett emot änget.

Tidigare sköttes änget av Lars-Olof Mörrby, och före honom av hans föräldrar Ellen och Gösta Mörrby. Även Lokrume IF har varit med. Idag är det Lars-Olof Lindström med familj som ansvarar för hävden.