Lokrume – Mörby änge

Mörby änge i Lokrume 2014
5

Fastighet

Lokrume Stora Mörby 1:3

5

Areal

1,2 hektar

5

Markägare

Ingvar Jacobsson, Stora Haltarve, Lokrume

5

Brukare

Lokrume hembygdsförening

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Änget ligger i kanten av Martebo myr. Här hävdades förr ett stråk av gamla ängsmarker. Idag är det bara denna mark som ännu slås. Under perioder har dock hävden varit svagare. Änget röjdes i början av 1970-talet men stod under 1980-talet åter och växte igen. Under början av 1990-talet röjdes änget på nytt och fick ett hävdat utseende. Under hösten 1996 genomfördes en lättare röjning, som ytterligare medfört att änget återfått sitt välhävdade utseende.

Här står mest ask och björk, men även ek, apel, hassel, hagtorn och någon ensam tall. I de öppna slätterna trivs rikligt med ängsväxter som brudsporre, svinrot och slåtterfibbla.

Tidigare sköttes änget av Inga-Lena och Per Kalmén, och före dem av Britta och Alex Kalmén.