När – Alvare änge

Alvare änge i När 2014
5

Fastighet

När Alvare 1:3

5

Areal

2,1 hektar

5

Markägare

Elinor Schüberg med syskon

5

Brukare

Elinor Schüberg

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

På skattläggningskartan från början av 1700-talet kan man se att mycket stora delar av det inre av När socken brukades som äng förr. Nedanför gården Alvare finns en mark som hävdas än idag. Här ligger ett öppet och vackert björkänge, typiskt för sandjordarna i När. I nordöstra delen står en del ask, och här och var ser man någon enbuske. I slätterna breder en mycket fin örtrik markväxtlighet ut sig. Här lever ängsväxter som darrgräs, vårbrodd, svinrot, mandelblom, brudbröd, nattviol och krutbrännare.

Marken har slagits av Anna-Lisa och Bertil Schüberg sedan början av 1970-talet. Innan dess var det betesmark under en period. 2010 tog Elinor och hennes syskon vid. Idag är det Elinor som ansvarar för hävden.