Näs – Sigsarve änge

Sigsarve änge i Näs 2014
5

Fastighet

Näs Sigsarve 1:12

5

Areal

1,9 hektar

5

Markägare

Aina och Lars-Erik Wiss, Roma

5

Brukare

Astrid Dale och Henrik Larsson

År 2020

Slåtter 14 juli – se inbjudan

Detta mycket fina änge är en del av gamla slåttermarker som förr hade en betydligt större utbredning. Hela området är mycket fuktigt, vilket gör att fagningen blir sen om vårarna.

Marken delas in i rum av gamla stensträngar med täta lövvastar. Varje liten öppen slätt har eget namn, till exempel starrvät och stora och lilla Martarve vät. Mest växer här ek och hassel, men även björk, asp, vildapel, oxel och tall, tillsammans med en del skogskornell, hagtorn och andra mindre träd och buskar. Tidigare stod här en stor mängd gamla och mycket fina klappade askar. Tyvärr har nästan allihop dött av askskottsjuka. Fuktängarna bär sin särskilda ängsflora, andra öppna slätter är något torrare. Blomsterprakten under försommaren är stor.

Änget brukades under mitten av 1900-talet av Oskar Lindqvist. Aina och Lars-Erik Wiss hade sedan hand om änget från 1970-talet och fram till 2007. Under ett par år därefter hävdades marken av Fardhem IF. Sedan stod änget oskött en period. Träd och buskar skuggade marken alltmer, och älggräset tog över i slätterna. År 2018 inleddes en restaurering, och hävden togs åter upp, av Astrid och Henrik.